Svētais Kronštates Jānis

Priekšvārds

Sākotnējais šīs grāmatas nosaukums bija vienkārši “Tēvs Kronštates Jānis”. Tā tika izdota 1957.gadā Sofijā bulgāru valodā. Šis savukārt ir tulkojums no tulkojuma krievu valodā. 1990.gadā krievu Pareizticīgās Baznīcas koncils Kronštates Jāni kanonizēja. Tas bija dabisks noslēgums viņa vispārējai godināšanai. Tāpēc, publicējot šo darbu latviešu valodā, grāmatas nosaukums tika mainīts – “Svētais Kronštates Jānis”. Šis nav vienīgais Svētā Jāņa dzīves apraksts; arī šeit ietvertie viņa darbi un brīnumdarbi nebūt neuzskaita visu paveikto. Tas vienkārši nav iespējams un nav arī mūsu mērķis. Zīmīgi ir Kristus vārdi: “Patiesi, patiesi, Es jums saku, kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo Es noeimu pie Tēva” (Jņ 14,12). Vai šie vārdi neattiecas ari uz Kronštates priesteri? Mums Svētais Kronštates Jānis ir dārgs ne tikai kā patiesas dzīves Kristū paraugs. Viņa svētīgā darbība ir skārusi arī mūsu dzimteni. Ir saglabājušās daudzas liecības par viņa palīdzību Latvijas baznīcām. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētmocekļa arhibīskapa Jāņa (Pommera) atstātajā mantojumā ir kāds ļoti svarīgs fakts: “Sekojot lielākā Krievijas gaismneša un aizlūdzēja, mūžampieminamā Kronštates priestera aicinājumam,” kā liecina Arhibīskaps Jānis, “es nokratīju zemes putekļus no savām kājām un pieņēmu mūka kārtu, un caur apzinātiem solījumiem uz visiem laikiem saistīju sevi ar paklausību.” Nepārprotami, šos abus Kristus Baznīcas spīdekļus ir vienojušas ciešas garīgas saites. Svētais Kronštates Jānis piesaista mūs nevis ar skaistiem, izsmalcinātiem vārdiem, bet ar dzīvu piemēru, kā saka apustulis Pāvils: “Mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā” (1. Kor. 2, 4–5).

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Tulkojums no krievu valodas: Mudīte Sardiko
  • Mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Pirmais izdevums latviešu valodā “Labvēsts”, 1994
  • Šis ir otrais izdevums, 2017
  • Izdevējs: “Eikon”, 2017
Vēlos grāmatu saņemt