Sirdsskaidrais Paīsijs Svētkalnietis ※ ĢIMENES DZĪVE

Izdevniecība EIKON uzsāk viena no dižāko jaunāko laiku grieķu mūku Stareca Paīsija darbu latviešu valodā publicēšanu.

Viedais Paīsijs svētcīņai nodevās Grieķijā Atona Kalnā. Pateicoties viņa gādībai, 1967.gadā savu darbību uzsāka Svētā apustuļa un Evaņģēlista Jāņa Teologa sieviešu klosteris. Līdz pat savas dzīves pēdējām dienām Geronda Paīsijs rūpējās par šī klostera māsu garīgo cīņu un izaugsmi. Dzīvojot Atona Kalnā savā kaļivā Starecs Paīsijs uzņēma un sniedza atbalstu daudziem alkstošajiem.

Gādājot par to, lai Viedā garīgais mantojums tiktu nodots nākošajām paaudzēm, klostera māsas apkopoja to, ko Starecs bija stāstījis viņām, gan arī to, ko viņš tika rakstījis vēstulēs saviem garīgajiem bērniem. Starecs Paīsijs sarunās ar civēkiem izteicās vienkārši, saprotami, savu domu vienemēr paskaidroja ar vienkāršiem piemēriem no savas un arī no citu cilvēku dzīves. Šādi izklāstot savu domu, sarunu biedriem bija daudz vieglāk izprast Evaņģēlijā rakstīto un arī Svēto tēvu mantojumā atstāto.

Šajā grāmatā ir apkopotas Viedā pamācības par ģimeni un tiem pārbaudījumiem, kādus dēļ krīzes, kādā mūsu laikmetā nonāk ģimenes, nākas izciest cilvēkam. Starecs teica, ka visvairāk vēstuļu viņš ir saņēmis no cilvēkiem, kuriem ir bijušas problēmas ģimenes dzīvē, un uzsvēra, ka šo problēmu cēlonis ir cilvēku attālināšanās no Dieva un viņu patmīlība.

Pirmajā no šīs grāmatas sešām nodaļām tiek iezīmēti pamati, uz kuriem balstās ģimene: tikumīga, cēlsirdīga mīlestība un abpusēja laulāto cieņa. Pacietība grūtībās, kas iet roku rokā ar lūgšanām, ģimeni paglābj no iziršanas.

Otrajā daļā tiek stāstīts par vecāku pienākumiem un atbildību pareizi audzinot bērnus, un it īpaši tiek izcelta vecāku personiskā piemēra nozīme, šīs vecāku “klusējošās pamācības” bērniem, kā  arī par mātes lomu ģimenē. Starecs akcentē arī to, ka vecāku maigums, mīlestība uz bērniem ir pamata priekšnosacījumi viņu normālai un dabiskai attīstībai.

Trešā sējuma daļa ir veltīta bērniem. Tajā tiek stāstīts par viņu priekiem un grūtībām – sākot no zīdaiņu vecuma un līdz briedumam, kā arī par viņu pienākumiem vecāku priekšā. Bērnu cieņa un mīlestība pret vecākiem – ne tikai bērnu, bet arī brieduma gados – ir ķīla tam, ka tie saņems Dieva svētību.

Ceturtajā daļā Viedais lasītājiem sniedz vienkāršus un praktiskus padomus par garīgo dzīvi ģimenē. Šie padomi palīdz gan bērniem, gan vecākiem ik dienas ar pašu pieredzi izdzīvot Evaņģēliju – neatkarīgi no tā, vai viņi ir mājās ,vai darbā.

Piektā daļa tiek stāstīts par visdažādākajiem pārbaudījumiem, kuriem savas dzīves laika ir pakļauti cilvēki. Viedais uzsver to, cik [lielu] mierinājumu un spēku Dievs dos cilvēkiem, ja tie ne tikai vienkārši pacieš tiem no augšas dotos pārbaudījumus, bet arī par tiem slavē Dievu. Slimības, sakropļojums, apmelojums – tie ir svētība cilvēkam, kurš ir uztvēris dzīves dziļāko jēgu.

Un visbeidzot, sestajā daļā ir apkopotas Stareca atbildes uz jautājumiem, kāda būtu pareizā attieksme pret nāvi un kā tai sagatavoties. Viedais izskaidro, kur ir apslēpts cilvēku patiesais mierinājums, kuri sēro par tuvāko zaudējumu, un uzsver, cik ļoti mirušajiem palīdz piemiņas dievkalpojumi, lūgšanas un žēlsirdības dāvanas, kas tiek izdarītas viņu dvēseles mieram. Starecs vienkārši un tēlaini attēlo nākamās Baisās Tiesas un mūžīgās dzīves ainu.

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Brīvs, nedaudz saīsināts tulkojums no krievu valodas: Bruno Falks, Lija Ivaska
  • Mākslinieciskais noformējums: Artūra Letūra birojs
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Izdevējs: Eikon, Latvija 2021

Grāmatas vākam izmantots fragments no ikonas Kristus svētī bērnus.

Vēlos grāmatu saņemt