Virspriesteris Jānis Kalniņš: MANS CEĻŠ PIE DIEVA

Klajā nācis virspriestera Jāņa Kalniņa grāmatas “Mans ceļš pie Dieva” jaunais papildinātais (jau ceturtais) izdevums. Grāmata ir stāsts un liecība par ceļu, kā caur garīgiem meklējumiem, izejot arī maldu ceļus, autors nonācis pie svētās Pareizticības, izvēlēdamies pat priestera kalpošanas ceļu.

Lai grāmatu varētu izdot arī Krievijā, tās tulkojumam bija nepieciešama KPB izdevējpadomes recenzija (cenzūra), ko var aplūkot šeit.

Grāmatas noslēgumā tēvs Jānis Kalniņš raksta:

«Svētais Jānis Zeltamute saka: “Ja cilvēkam ir bīstami klusēt, kad viņam dara pāri, vai tad nebūs izpelnījies sodu tāds cilvēks, kas klusē un nepievērš uzmanību tam, ka tiek grozīti Dieva likumi?”
Ignācijs Dievanesējs saka: “Cilvēks, kas saka tev kaut ko pretēju tam, ko pavēlējis Dievs, pat ja viņš ir uzticības cienīgs, pat ja viņš gavē un brīnumus dara, un pravieto, lai viņš tavās acīs ir vilks, tērpies avs drānās, kas avis pazudina.” Svētais Milētijs Apliecinātājs saka:

Nevajag mūkiem klausīt,
Pat priesteriem nav vērts,
Kad viņu runās likums pārkāpts tiek,
Un viņu padoms tīrais ļaunums.
Ko es minu tikai priesterus un mūkus!
Jums pretim jāturas pat bīskapiem,
Ja dvēselei nederīgas lietas
Tie viltīgi liks darīt, runāt, domāt.

Tā runā svētie Baznīcas tēvi. Tāda ir patiesas Baznīcas nostāja.

Mēs dzīvojam tādos laikos, kad katra cilvēka dvēseles pestīšana tiek pakļauta vislielākajam riskam. Lai nepakļautos “Bābeles” burvībām, mums visiem spēkiem jāturas pie svēto tēvu mācības, jo viņu svētums liecina, ka viņi savā Kristus mācības izpratnē nekļūdās. Svētītājs Ignatijs Brjančaņinovs jau 19. gadsimtā rakstīja, ka nepieciešams ne tikai studēt Bībeli, bet arī lasīt svētos tēvus, un ka nevar izglābties tas, kurš tagad nelasa svēto tēvu grāmatas.
Lai Dievs mums palīdz.»

Virspriesteris Jānis Kalniņš
2017. gada februārī

  • Redakcija, makets: virspriesteris Jānis Kalniņš
  • Mākslinieciskais noformējums: Līga Sakse
  • Korekcija: Ināra Stašulāne
  • Grāmata izdota ar Svētā Rīgas Jāņa biedrības, Sieksātes Svētās Trīsvienības sieviešu kopienas un Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes atbalstu.
  • Pirmais izdevums latviešu valodā “Labvēsts”, 1999. Otrais izdevums krievu valodā “Издательский совет Русской Православной Церкви”, 2002. Trešais izdevums latviešu valodā “Latvijas Kristīgā akadēmija”, 2005
  • Šis ir ceturtais papildinātais izdevums latviešu valodā
  • Izdevējs: “Eikon”, 2017
Vēlos grāmatu saņemt